KERST PASEN PINKSTEREN, advent, kerst, goede vrijdag, pasen, hemelvaartsdag, pinksteren, scheppingsverhaal

Lucas 2: Het Kerstevangelie / Kerstverhaal.

1 En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.

2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.

3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);

5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.

6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.

7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde.

9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze.

10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal;

11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.


Download hier Het Lukas evangelie met daarin het gehele kerstverhaal / kerstevangelie en nog veel meer.
Eerst dien je het bestand te unzippen. Daarna kun je het lezen in Word.
download [62.9 KB]

Dit bestand moet je un-zippen voordat je het kunt gebruiken.
Weet je niet wat dat is, lees dan bij WINZIP.COM

WELKOM BIJ VAN KERST TOT PINKSTEREN, advent, kerst, goede vrijdag, pasen, hemelvaartsdag, pinksteren, scheppingsverhaal

eXTReMe Tracker